Tắt thông báo (X)

Video Ý Nghĩa

"Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa!" (Tv 32,18)